Pułtusk

 

Ogólne warunki umów o zamieszczanie reklam na portalu internetowym www.wpu24.pl

Przedmiotem świadczonej przez Zleceniobiorcę usługi jest emisja reklam/ płatnych informacji na portalu informacyjnym www.wpu24.pl

l

Wszystkie umowy o świadczenie usług polegających na emisji materiałów reklamowych i promocyjnych

(Zlecenia) na portalu oparte są na niniejszych ogólnych warunkach.

1.

DEFINICJE

1. Zlecenie

- pisemne zlecenie emisji reklamy w postaci formularza zamówienia, w którym zawarty jest w

szczególności, opis formy reklamowej, opłaty za emisję materiału reklamowego, termin emisji oraz inne

elementy ustalone ze Zleceniodawcą. Oznacza każdą umowę, której przedmiotem jest emisja treści

reklamowych na portalu

2. Zleceniobiorca/ Wydawca

oznacza firmę Agencja Informacyjna WPU24.PL

Zleceniodawca

- oznacza każdą osobę fizyczną i prawną, a także jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej zlecającą emisję treści reklamowych na portalu informacyjnym www.wpu24.pl

Zleceniodawcą jest również agencja lub inny pośrednik reklamowy działający w imieniu własnym i na rzecz swoich klientów.

3.Portal informacyjny

strona internetowa www.wpu24.pl zarządzana przez Agencję Informacyjną WPU24.PL, na której będą wyświetlane treści reklamowe i promocyjne objęte indywidualnym zleceniem.

4.Cennik

aktualny cennik za emisję treści reklamowej na portalu oraz za produkcję reklamy obowiązujący

w okresie wskazanym w cenniku i podlegający wprowadzanym przez Zleceniobiorcę zmianom.

5.Reklama/Treść reklamowa

- każdy przekaz zmierzający do promocji, sprzedaży albo innych form korzystania z towarów lub usług, popierania określonych lub idei albo do osiągnięcia innego efektu pożądanego przez Zleceniodawcę.

6.Materiały reklamowe

- materiały dostarczone przez Zleceniodawcę w celu przygotowania reklamy lub informacje na podstawie których Zleceniobiorca przygotowuje reklamę.

7. Opis formy reklamowej

szczegółowy opis lokalizacji i rodzaju powierzchni reklamowej Reklamy na portalu informacyjnym.

2.

WARUNKI REALIZACJI

1.Emisja treści reklamowych na portalu odbywa się na podstawie pisemnego zlecenia. Zlecenie winno zawierać dane Zleceniodawcy, określenie formy reklamowej, szczegółowe terminu emisji, cenę, oraz czytelny podpis Zleceniodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania.

2. Podpisując Zlecenie Zleceniodawca oświadcza, że :

a) posiada odpowiednie uprawnienia do składania zlecenia na emisję spotu;

b) dysponuje odpowiednimi prawami na dobrach niematerialnych (w szczególności: prawami autorskimi i pokrewnymi, prawami własności przemysłowej, prawem do znaków towarowych lub wzorów zdobniczych, prawem do tajemnicy przedsiębiorstwa lub innymi wymaganymi do zlecenia emisji spotu) do posługiwania się użytymi w zleconych do emisji reklamy materiałami reklamowymi, informacjami, danymi, wizerunkami, znakami towarowymi lub wzorcami zdobniczymi albo innymi elementami stanowiącymi przedmiot ochrony prawnej;

c) przekazane materiały reklamowe nie naruszają praw autorskich oraz innych praw osób trzecich, nie zawierają treści o charakterze pornograficznym lub innych mogących w jakikolwiek sposób obrazić uczucia religijne lub moralne innych osób;

d) zlecana emisja spotu jest zgodna z przepisami prawa.

3.Integralną częścią Zlecenia jest tekst reklamy, ewentualnie inne materiały reklamowe lub promocyjne gotowe do zamieszczenia na portalu odpowiadające wymogom technicznym takiego zamieszczenia obowiązujących na portalu.

4.Zleceniobiorca przygotowuje odpłatnie reklamę we własnym zakresie na podstawie materiałów dostarczonych przez Zleceniodawcę, przy czym przez przygotowanie należy rozumieć także montaż materiałów dostarczonych przez Zleceniodawcę.

5.Reklama może zostać przygotowana zgodnie z wytycznymi Zleceniodawcy lub w przypadku braku takich wytycznych samodzielnie przez Zleceniobiorcę w oparciu o informacje i materiały przekazane przez Zleceniodawcę.

6.Zleceniobiorca dopełni wszelkich starań, aby wyprodukowana reklama odpowiadał najwyższym standardom w zakresie jakości oraz czytelności dla odbiorców reklamy.

7.Zleceniobiorca zobowiązuje się do zapewnienia sprawnego działania Portalu, z wyłączeniem okoliczności spowodowanych przez przyczyny od niego niezależne, oraz w szczególności do wykonania prezentacji na warunkach określonych zleceniem i w niniejszych warunkach ogólnych. W przypadku wystąpienia usterki Zleceniobiorca przystąpi do niezwłocznego jej usunięcia tak, by w możliwie jak najkrótszym terminie umożliwić kontynuowanie emisji zamówionych spotów.

8.W sytuacji, gdy Reklama ma być przygotowana w oparciu o wytyczne Zleceniodawcy a także w sytuacji, gdy wyprodukowanie spotu jest uzależnione od dostarczenia przez Zleceniodawcę materiałów, winny one zostać przekazane Zleceniobiorcy najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem rozpoczęcia emisji. Uchybienie tego terminu przez Zleceniodawcę nie powoduje opóźnienia po stronie Zleceniobiorcy ani nie rodzi odpowiedzialności odszkodowawczej po stronie Zleceniobiorcy z tytułu niezrealizowania zlecenia. W takim przypadku termin rozpoczęcia emisji ulega przesunięciu w stosunku do terminu pierwotnego odpowiednio o ilość dni opóźnienia Zleceniodawcy w przekazaniu materiałów reklamowych.

9.Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do zmiany warunków eksponowania treści reklamowej z zastrzeżeniem wcześniejszego poinformowania o tych zmianach Zleceniodawcy.

10.Złożenie zamówienia poprzez podpisanie zlecenia oświadczenie usług w postaci emisji reklamy na portalu jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie przedmiotowych usług. Zleceniodawca może zrezygnować z emisji w całości lub w części na następujących warunkach:

a) w przypadku gdy rezygnacja nastąpi w terminie do 3 dni roboczych przed umówionym terminem rozpoczęcia emisji Zleceniodawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z przygotowaniem zlecenia, w tym w szczególności kosztów produkcji Reklamy wg cennika produkcji spotu;

b) w przypadku gdy rezygnacja ze zlecenia wpłynie do Zleceniobiorcy po terminie określonym powyżej, czyli gdy okres pozostały do rozpoczęcia emisji będzie krótszy niż 3 dni Zleceniobiorca jest uprawniony do obciążenia Zleceniodawcy wynagrodzeniem w wysokości 50% wartości zlecenia;

c) w przypadku częściowego anulowania zlecenia dokonanego przed pierwszą emisją stosuje się zasady określone powyżej odpowiednio w stosunku do anulowanej części zlecenia;

d) w przypadku rezygnacji w trakcie emisji spotów Zleceniodawca zobowiązany jest do zapłaty całości wynagrodzenia zgodnie z warunkami zlecenia.

e) rezygnacja ze zlecenia winna zostać dokonana pod rygorem nieważności na piśmie i przesłana mailem do Zleceniobiorcy w terminach podanych powyżej;

11. Zleceniodawcy przysługuje prawo do emisji reklamy w zakresie jego działalności, nie może on zlecać do emisji w ramach zakupionego czasu reklamowego materiałów innych przedsiębiorców, instytucji, osób fizycznych, prawnych itp. nie związanych z prowadzoną przez niego działalnością. W przypadku zgłoszenia do emisji takich materiałów, o których mowa wyżej, Zleceniobiorca ma prawo odmówić emisji.

12.Agencje reklamowe i inni pośrednicy reklamowi działający w imieniu i na rzecz swoich klientów są solidarnie odpowiedzialni z podmiotami, które reprezentują za terminową zapłatę należności na rzecz Agencji Informacyjnej WPU24.PL

13. Agencja WPU24.PL zastrzega sobie prawo do odmowy zamieszczenia reklam mogących negatywnie wpłynąć na charakter lub styl portali albo wizerunek lub renomę Agencji, jak również reklam niezgodnych z prawem lub naruszających prawa osób trzecich albo wobec których istnieje uzasadniona obawa takiej niezgodności lub naruszenia.

14.Reklama na portalu powinna odróżniać się od ich poszczególnych elementów, w tym w szczególności układu graficznego. W uzasadnionych przypadkach AI WPU24.PL ma prawo zamieścić na Reklamie oznaczenie informujące o komercyjnym charakterze Reklamy.

3. CENNIK I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Ceny emisji reklam określa Cennik emisji reklam portali, który jest dostępny na stronie www.wpu24.pl.

2. Wszystkie ceny podane w cenniku są cenami netto. Cena zostanie powiększona o należny podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia faktury.

3. Cennik obowiązuje przez czas określony, wskazany w tym Cenniku.

4. Cenę usługi określa zlecenie, o ile treść samego zlecenia nie stanowi inaczej.

5. Faktury są wystawiane przez Zleceniobiorcę Zleceniodawcy w pierwszym dniu emisji materiału reklamowego, o ile nie postanowiono inaczej w zleceniu. Faktury są płatne w terminie określonym na fakturze, licząc od daty ich wystawienia, na rachunek bankowy Zleceniobiorcy wskazany na fakturze. Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Zleceniobiorcy.

6. W przypadku nie zapłacenia faktury w terminie Zleceniobiorca może naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie. Niezależnie od powyższego Zleceniobiorca będzie miał również prawo do zaprzestania emisji reklamy bez ponoszenia z tego tytułu odpowiedzialności odszkodowawczej aż do czasu uregulowania płatności przez Zleceniodawcę.

7. W sytuacji, gdy Zleceniodawca dopuszcza się opóźnienia w płatności za zrealizowane uprzednio zlecenia, Zleceniobiorca może wstrzymać emisję reklamy realizowaną na podstawie aktualnego zlecenia lub odmówić przyjęcia do realizacji nowego zlecenia do czasu uregulowania przez Zleceniodawcę zaległości, a także uzależnić emisję reklamy lub przyjecie zlecenia od wpłacenia przez Zleceniodawcę stosownej zaliczki.

8. Po bezskutecznym upływie 7 dni wynikających z terminu oznaczonego w wezwaniu do zapłaty, które zostanie wysyłane w terminie 14 dni od upływu terminu wymagalności należności będzie doliczona w oparciu o art.10 ust.1 ustawy z dn. 8.03.2013r. O terminach do zapłaty w transakcjach handlowych( Dz.U.z 2013r.poz.403) rekompensata za koszty odzyskiwania należności tj. równowartość kwoty 40 euro przeliczona na złote wg. średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne jest wymagalne

4. PRAWA AUTORSKIE I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Licencja na przygotowane przez Zleceniobiorcę reklamy jest jego własnością.

2. Zleceniodawca wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie wizerunku w portfolio Zleceniobiorcy zamieszczonym na jego stronie internetowej.

3. Zleceniodawca, który dostarcza materiały celem przygotowania reklamy oświadcza, iż ma prawo posługiwać się użytymi w materiałach informacjami, danymi, znakami towarowymi oraz wszelkimi pozostałymi elementami chronionymi prawem. Podpisanie zlecenia jest równoznaczne z oświadczeniem Zleceniodawcy, że zamawiana reklama nie jest sprzeczna z prawem (m.in. z zakazami reklamy dotyczącymi np. gier hazardowych, wyrobów farmaceutycznych, napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych) lub dobrymi obyczajami, a także że dokonane zamówienie nie narusza praw autorskich osób trzecich.

4. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone w związku z treścią reklamy/informacji w przypadku gdy Zleceniodawca podał dane nieprawdziwe, zataił informacje lub oświadczył nieprawdę, że reklama jest zgodna z prawem.

5. W przypadku potwierdzenia przez Zleceniodawcę treści i formy reklamy konieczność naprawienia wszelkich szkód wyrządzonych Zleceniobiorcy w związku emisją reklamy leży po stronie Zleceniodawcy.

6. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za treść reklamy w szczególności odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw autorskich osób trzecich, wobec oświadczenia Zleceniodawcy o którym mowa w pkt 3. W przypadku gdy jakikolwiek podmiot wystąpi z roszczeniami do Zleceniobiorcy z tytułu naruszenia praw osób trzecich przez wykorzystanie w reklamie materiałów lub treści, z którymi związane są roszczenia, Zleceniodawca na wezwanie Zleceniobiorcy zwróci wszystkie poniesione z tego tytułu przez Zleceniobiorcę wydatki i koszty. Dotyczy to w szczególności kosztów doradztwa prawnego, kosztów postępowania sądowego a także odszkodowań ustalonych w drodze ugody.

7. Zleceniobiorca po zapoznaniu się z dostarczonymi przez Zleceniodawcę materiałami reklamowymi może w ciągu 48 godzin od chwili ich otrzymania odmówić emisji reklamy bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu, jeżeli:

1) - treść spotu był aby sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami lub mogłaby naruszać prawa osób trzecich, w szczególności mogłaby naruszyć przepisy o uczciwej konkurencji i związane z zakazami reklam;

- osoba trzecia, właściwy organ lub instytucja powołana do przestrzegania przepisów prawa zgłosiły zastrzeżenia dotyczące treści reklamy;

- treść reklamy ma charakter pornograficzny, zawiera elementy przemocy lub w inny sposób mogłaby obrazić uczucia religijne, moralne osób trzecich;

- treść reklamy mogłaby godzić w dobra osobiste osób trzecich;

- treść reklamy mogłaby naruszyć interes Zleceniobiorcy, w tym w szczególności jego stosunki z innymi

Zleceniodawcami.

2) odmowa emisji reklamy w przypadku zaistnienia którejkolwiek z naruszeń o których mowa w ppkt1 wymaga zachowania formy pisemnej (mail) i winna być uzasadniona.

3) odmowa emisji w przypadku o którym mowa w ppkt 1 nie stanowi niewykonania lub nienależytego

wykonania zobowiązania przypadku wstrzymania emisji reklamy przez Zleceniobiorcę i nie ponosi on z tego tytułu żadnej odpowiedzialności odszkodowawczej.

4) Powyższe warunki dotyczą także wstrzymania emisji już wyprodukowanej reklamy. W takim wypadku strony dokonają rozliczenia za zrealizowaną część umowy.

5) Zleceniobiorca niezależnie od warunków o których mowa w pkt 7 zastrzega sobie prawo do odmowy emisji reklamy bez podania przyczyny

Więcej w tej kategorii: « Regulamin strony Ceny reklam »

Skomentuj

WASZE KOMENTARZE UKAŻĄ SIĘ DOPIERO po ocenie moderatora!!!!

NIE PISZCIE ICH PO 5-6 RAZY, BO ICH "NIE WIDAĆ". ONE SĄ TYLKO CZEKAJĄ W KOLEJCE

Na forum publikowane są opinie użytkowników naszego portalu. Wszystkie posty podlegają moderacji.
Treści nieprawdziwe (według mojej wiedzy) i obelżywe usuwam, słowa wulgarne - wyrzucam.

Powrót na górę
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

Wideo migawki

Isbud na Nowy Rok Jasełka w Faustynce Rozświetlony Rynek Obudź czujność Nowe drogi w Pokrzywnicy Odbicie więźniów

Witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies.