LOGO

Regulamin Portalu


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.  Niniejszy  regulamin,  zwany  dalej  Regulaminem,  określa  zasady  korzystania  z  serwisu  umieszczonego  pod  adresem www.wpu24.pl, zwanym dalej Serwisem, zasady korzystania z usług oraz zasady ochrony danych osobowych Użytkowników, będących osobami fizycznymi.
2. Serwis jest wydawanym elektronicznie dziennikiem w rozumieniu Ustawy Prawo prasowe z dnia 26 stycznia 1984 r. (Dz.U. z 1984 r., Nr 5, poz. 24 z późn. Zm.), zarejestrowanym przez Sąd Okręgowy w Ostrołece, wydawanym przez Agencję Informacyjną WPU24.pl Jarosław Kopeć
3. Umożliwienie korzystania z Serwisu jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na podstawie Regulaminu.
4. Na podstawie Regulaminu, dostęp do Serwisu jest otwarty dla każdego kto posiada możliwość połączenia z siecią Internet.
5. Niniejszy Regulamin jest dostępny dla Użytkowników nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która pozwala na jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
6. Korzystając z Serwisu Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, oraz że go w pełni akceptuje oraz zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień.
7. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:
- Usługodawca
– oznacza Agencję Informacyjną WPU24.pl;
- Regulamin
– oznacza niniejszy dokument;
- Usługi
– usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników na podstawie Regulaminu;
- Serwis
– oznacza zorganizowaną platformę informatyczno-informacyjną stworzoną i udostępnioną przez Usługodawcę w sieci Internet, umożliwiającą Użytkownikowi korzystanie z usługi polegającej na udostępnieniu danych oraz treści opracowanych przez Usługodawcę dostępnych pod adresem www.wpu24.pl;
- Użytkownik
  – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Serwisu przez odbieranie z niego lub umieszczanie w nim danych według niniejsze
go Regulaminu;
- Materiał
– tekst, obrazy, odsyłacze (linki) lub jakiekolwiek inne dane przekazane do Serwisu za pomocą odpowiedniej procedury elektronicznej i oznaczone jako mające zostać opublikowane w Serwisie;
- Komentarz
– tekst, obrazy, odsyłacze (linki) lub jakiekolwiek inne dane przekazane do Serwisu za pomocą odpowiedniej procedury elektronicznej i oznaczone jako mające zostać automatycznie umieszczone w miejscu do tego wyznaczonym przez Usługodawcę;
- Newsletter
- w ramach korzystania z Serwisu, Usługodawca zapewnia przesyłanie wybranych przez siebie, najnowszych materiałów dostępnych w Serwisie w formie newslettera na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika. Dodatkowo w Newsletterze mogą być przesyłane informację o nowych funkcjonalnościach Serwisu oraz informacje techniczne dotyczące jego funkcjonowania.
- Konto
- zbiór zasobów i uprawnień przypisanych konkretnemu Użytkownikowi w ramach Serwisu, na potrzeby rejestracji w Serwisie.
- Wizerunek
– rozpoznawalna i aktualna podobizna osoby fizycznej, logującej się do Serwisu za pomocą serwisu Facebook lub podającej dane osobowe w komentarzach w Serwisie;
- Wpis
– zestaw informacji dotyczących miejsc lub usług, wykorzystywanych w części użytkowej Serwisu;
- Cookie
– informacja zapisywana przez serwer na komputerze Użytkownika w pliku cookie.txt, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera.
II. USŁUGI
1. Do Usług oferowanych przez Usługodawcę należą w szczególności:
- możliwość przeglądania i odczytywania materiałów w formie tekstu, zdjęć, grafik, danych itd. przez Użytkownikaw ramach bezpłatnego dostępu do Serwisu;
- możliwość korzystania z forum dyskusyjnego w Serwisie polegająca na dodawaniu wpisów oraz ich wyświetlanie w Serwisie przez Usługodawcę;
- możliwość założenia dedykowanego Konta dla Użytkownika;
- przesyłanie newsletterów do Użytkowników;
- możliwość udziału przez Użytkownika w sondach przygotowanych przez Usługodawcę;
- udostępnianie Użytkownikowi danych dotyczących prognozy pogody oraz programu telewizyjnego;
- możliwość zadawania Usługodawcy drogą elektroniczną pytań związanych z określoną tematyką Serwisu;
- możliwość przeglądania produktów reklamowych emitowanych na Serwisie.
2. Celem prawidłowego korzystania z Usług Serwisu,
Użytkownicy powinni dysponować urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet.
3. Minimalne wymagania sprzętowe umożliwiające korzystanie z Serwisu są następujące:
- komputer PC z procesorem Pentium 200Mhz, pamięcią 32MB, systemem operacyjnym oraz przeglądarką internetową;
- przeglądarka internetowa
- jedna z następujących aplikacji komputerowych Mozilla Firefox 17 lub wyższy, Internet Explorer 8 lub wyższy, Opera 12 lub wyższy, Safari 5 lub wyższy, Chrome 25 lub wyższy, lub inna zgodna.
III. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON
1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług drogą elektroniczną.
2.  Usługodawca  dołoży  wszelkich  starań,  żeby  Serwis  funkcjonował  w  sposób  ciągły.  Usługodawca  zastrzega,  że  w funkcjonowaniu Serwisu mogą wystąpić przerwy w celu aktualizacji danych, naprawienia błędów i dokonania innych prac konserwacyjnych.  Usługodawca  nie  będzie  informował  o  planowanej  przerwie  w  funkcjonowaniu  Serwisu.  Usługodawca
zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań , aby przerwy w świadczeniu Usług wynosiły nie więcej niż 120 godzin w miesiącu.
3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych w Serwisie treści, a w szczególności treści zawartych w Komentarzach, publikowanych w Serwisie automatycznie, bez uprzedniej kontroli przez Usługodawcę.
4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za dokładność i aktualność opublikowanych informacji, nie ponosi również odpowiedzialności za ich ewentualne wykorzystywanie przez Użytkowników dla określonych działań.
5. Usługo   dawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez
Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, w szczególności za konsekwencje podjętych przez Użytkownik a na ich podstawie decyzji. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki awarii Serwisu, a w szczególności za ewentualną utratę przechowywanych w nim danych.
6. Usługodawca zastrzega, że wszystkie wiadomości i materiały dostępne w Serwisie są objęte ochroną prawa autorskiego.
Użytkownik ma prawo do korzystania z nich jedynie w zakresie dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania z materiałów i wiadomości umieszczonych w Serwisie wykraczające poza granice dozwolonego prawa jest zabronione.
7. Zabronione jest pobieranie zawartości baz danych udostępnionych w Serwisie i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w części co do jakości lub ilości.
8. Korzystając z Serwisu Użytkownik obowiązany jest postępować zgodnie z prawem, dobrymi obyczajami   oraz  zasadami współżycia  społecznego.  Na  wypadek  naruszenia  powyższych  zasad Użytkownik ponosi  całkowitą  odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę i krzywdę.
9.  Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa przy korzystaniu z Serwisu, w szczególności przepisów ustawy Prawo prasowe, przepisów kodeksu cywilnego oraz praw własności intelektualnej, w szczególności ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
10. W przypadku naruszenia przepisów prawa lub postanowień Regulaminu przez
Użytkownika, Usługodawca ma prawo zablokować  możliwości  przekazywania  do  Serwisu  Materiałów,  Komentarzy,  Wypowiedzi,  Wpisów  lub  opinii  na  forum internetowym dostępnym w Serwisie na okres do 1 miesiąca lub pozbawić możliwości korzystania z Serwisu poprzez usunięcie jego Konta z Serwisu.
IV.
UŻYTKOWNIKOWI
1. Dokonując rejestracji, Użytkownik oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są prawdziwe.
2.  Dokonując  rejestracji, Użytkownik wyraża  zgodę  na  nieodpłatne  rozpowszechnianie  i  publiczne  udostępnianie  przez Usługodawcę  Wizerunku,  w  tym  w  Serwisie  funkcjonującym  pod  adresem  www.wpu24.pl  obok  imienia  i  nazwiska Użytkownik a lub obok jego Komentarzy, Materiałów, Wypowiedzi.
2. Dokonując rejestracji, Użytkownik wyraża również zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie Wizerunku wraz z  imieniem i nazwiskiem tego użytkownika przez dowolny podmiot, który uzyskał od Usługodawcy sublicencję na Komentarz, Materiał lub Wypowiedź. Z tytułu rozpowszechniania i udostępnienia Wizerunku Użytkownikowi nie przysługuje wynagrodzenie.
4.  Przedmiotem  Regulaminu  jest  przechowywanie  przez  Usługodawcę  Komentarza  lub  Wpisu  na  serwerach  oraz  ich wyświetlanie przez Usługodawcę w Serwisie oraz licencja udzielona Usługodawcy przez Użytkownika na korzystanie z Wpisu, Komentarza.
5. Wyświetlanie Wpisu, Komentarza związanego z określonym materiałem w Serwisie będzie trwało nie dłużej niż wyświetlanie materiału, którego danych Wpis, Komentarz dotyczy.
6.
Jeżeli Wpis stanowi utwór, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, z późniejszymi zmianami)
Użytkownik udziela Usługodawcy licencji na korzystanie z utworu na następujących polach eksploatacji:
- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu
- wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
- w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono
- wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
- w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt powyżej
- publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
7. Usługodawca jest uprawniony do udzielania sublicencji.
8.  Użytkownik zezwala Usługodawcy na modyfikowanie Wpisu, w szczególności na dokonywanie skrótów i zmian redakcyjnych, włączanie do Wpisu treści pochodzących od Użytkownika lub włączanie Wpisu lub jego części do innych utworów, bez nadzoru autorskiego ze strony Użytkownika.
9.  Użytkownik wyraża zgodę na wykonywanie przez Usługodawcę praw zależnych w zakresie opisanym powyżej.
10.  Niedopuszczalne  jest  publikowanie  treści  nawołujących  do  nienawiści  rasowej,  wyznaniowej,  etnicznej  lub  treści propagujących przemoc oraz totalitarny ustrój państwa.