poniedziałek, 22 lipiec 2019

Pułtuski portal informacyjny

Regulamin emisji ogłoszeń drobnych

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Podstawą  do  dokonania  emisji  ogłoszenia drobnego jest jego dobrowolne Zlecenie - złożenie poprzez odpowiedni moduł "Dodaj ogłoszenie" przez Reklamodawcę.  Złożenie  Zlecenia  jest  równoznaczne  z  akceptacją  postanowień  niniejszego Regulaminu.

3. Odpowiedzialność  prawną  za  treść  przekazywanych  do  emisji  Reklam  ponosi Reklamodawca. Jeżeli w wyniku emisji Reklamy - ogłoszenia drobnego, Wydawca poniósł jakąkolwiek szkodę związaną z  zaspokojeniem uzasadnionych roszczeń osób lub podmiotów,  których prawa zostały naruszone  emisją  Reklamy (w  tym  w  szczególności  roszczeń  z  tytuł  naruszenia autorskich  praw  majątkowych,  praw  pokrewnych,  prawa  własności  przemysłowej  lub  dóbr osobistych  osób  trzecich)  Reklamodawca  będzie  zobowiązany  naprawić  taką  szkodę  w  całości, włączając  w  to  zwrot  kosztów  postępowań  sądowych  lub  innych,  kosztów  zastępstwa procesowego  oraz  innych  uzasadnionych  wydatków  poniesionych  przez  Wydawcę  w  związku  z zaspokojeniem  roszczeń  osób  trzecich.  Dotyczy  to  także  przypadków,  w  których  stroną postępowania związanego z treścią lub formą Reklamy - ogłoszenia drobnego będzie redaktor naczelny Portalu lub inny pracownik Wydawcy.

4. Reklamodawca  składając  Zlecenie  oświadcza,  iż  przysługują  mu  prawa  na  dobrach niematerialnych  do  posługiwania  się  użytymi  w  zleconych  do  emisji  Reklamach informacjami,  danymi,  utworami,  wizerunkami,  znakami  towarowymi,  wzorami  zdobniczymi  lub innymi elementami stanowiącymi przedmiot jakiejkolwiek ochrony prawnej oraz iż treść Reklamy nie jest sprzeczna z prawem ani zasadami współżycia społecznego, nie narusza dóbr osobistych  osób  i  podmiotów  trzecich,  praw  osób  i  podmiotów  trzecich,  a  także  dobrych obyczajów.

5. Przekazana  do  emisji  Reklama - ogłoszenie drobne powinna odróżniać się od szaty graficznej Portalu. Reklama  nie  może  naśladować  wyglądu  Portalu  ani  jej  poszczególnych  elementów. Wydawca ma prawo zamieścić na Reklamie oznaczenie informujące o komercyjnym charakterze Reklamy oraz że nie stanowi on elementu Portalu.

6. Publikacja treści Reklamy - ogłoszenia drobnego następuje zawsze po akceptacji treści przez administratora Portalu.

Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych jest właściciel portalu www.wpu24.pl Agencja Informacyjna WPU24.pl Jarosław Kopeć, która dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2. Administrator zapewnia, że będzie dokładać szczególnej staranności, aby zagwarantować należytą ochronę wszystkim przekazanym informacjom osobistym, tak aby uczynić korzystanie z portalu wpu24.pl jak najbezpieczniejszym dla Użytkowników.

3. Użytkownicy nigdy nie są proszeni o podanie informacji osobistych poprzez portal wpu24.pl

4. Administrator nie gromadzi w żaden sposób informacji o Użytkownikach -  na portalu nie ma możliwości zakładania kont, rejestracji ani formularzy kontaktowych czy e-mailowych.

5. W przypadku korzystania za pośrednictwem portalu wpu24.pl z informacji udostępnianych przez inne podmioty, podawanie swoich danych osobowych odbywa się na ryzyko Użytkownika. Do takich sytuacji nie ma bowiem zastosowania niniejszy Regulamin, a Użytkownicy proszeni są wówczas o zapoznanie się polityką prywatności danego podmiotu.

5. W celu dostosowania treści i usług dostępnych za pośrednictwem portalu wpu24.pl do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Użytkowników, Administrator używa tzw. cookies, tj. krótkich informacji tekstowych zapisywanych na komputerze Użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu Użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron portalu oraz umożliwiają internetowe identyfikowanie Użytkownika i jego preferencji co pozwala na poznanie jego zachowań i zainteresowań. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies, jednakże wyłączenie cookies może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niniejszego portalu.

 

Regulamin Portalu WPU24

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.  Niniejszy  regulamin,  zwany  dalej  Regulaminem,  określa  zasady  korzystania  z  serwisu  umieszczonego  pod  adresem www.wpu24.pl, zwanym dalej Serwisem, zasady korzystania z usług oraz zasady ochrony danych osobowych Użytkowników, będących osobami fizycznymi.
2. Serwis jest wydawanym elektronicznie dziennikiem w rozumieniu Ustawy Prawo prasowe z dnia 26 stycznia 1984 r. (Dz.U. z 1984 r., Nr 5, poz. 24 z późn. Zm.), zarejestrowanym przez Sąd Okręgowy w Ostrołęce, wydawanym przez Agencję Informacyjną WPU24.pl Jarosław Kopeć
3. Umożliwienie korzystania z Serwisu jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na podstawie Regulaminu.
4. Na podstawie Regulaminu, dostęp do Serwisu jest otwarty dla każdego kto posiada możliwość połączenia z siecią Internet.
5. Niniejszy Regulamin jest dostępny dla Użytkowników nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która pozwala na jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
6. Korzystając z Serwisu Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, oraz że go w pełni akceptuje oraz zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień.
7. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:
- Usługodawca – oznacza Agencję Informacyjną WPU24.pl;
- Regulamin – oznacza niniejszy dokument;
- Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników na podstawie Regulaminu;
- Serwis – oznacza zorganizowaną platformę informatyczno-informacyjną stworzoną i udostępnioną przez Usługodawcę w sieci Internet, umożliwiającą Użytkownikowi korzystanie z usługi polegającej na udostępnieniu danych oraz treści opracowanych przez Usługodawcę dostępnych pod adresem www.wpu24.pl;
- Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Serwisu przez odbieranie z niego lub umieszczanie w nim danych według niniejszego Regulaminu;
- Materiał – tekst, obrazy, odsyłacze (linki) lub jakiekolwiek inne dane przekazane do Serwisu za pomocą odpowiedniej procedury elektronicznej i oznaczone jako mające zostać opublikowane w Serwisie;
- Cookie – informacja zapisywana przez serwer na komputerze Użytkownika w pliku cookie.txt, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera.


II. USŁUGI


1. Do Usług oferowanych przez Usługodawcę należą w szczególności:
- możliwość przeglądania i odczytywania materiałów w formie tekstu, zdjęć, grafik, danych itd. przez Użytkownika w ramach bezpłatnego dostępu do Serwisu;
- możliwość zadawania Usługodawcy drogą elektroniczną pytań związanych z określoną tematyką Serwisu;
- możliwość przeglądania produktów reklamowych emitowanych na Serwisie.
2. Celem prawidłowego korzystania z Usług Serwisu, Użytkownicy powinni dysponować urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet.
3. Minimalne wymagania sprzętowe umożliwiające korzystanie z Serwisu są następujące:
- komputer PC z procesorem Pentium 200Mhz, pamięcią 32MB, systemem operacyjnym oraz przeglądarką internetową;
- przeglądarka internetowa
- jedna z następujących aplikacji komputerowych Mozilla Firefox 17 lub wyższy, Internet Explorer 8 lub wyższy, Opera 12 lub wyższy, Safari 5 lub wyższy, Chrome 25 lub wyższy, lub inna zgodna.


III. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług drogą elektroniczną.
2.  Usługodawca  dołoży  wszelkich  starań,  żeby  Serwis  funkcjonował  w  sposób  ciągły.  Usługodawca  zastrzega,  że  w funkcjonowaniu Serwisu mogą wystąpić przerwy w celu aktualizacji danych, naprawienia błędów i dokonania innych prac konserwacyjnych.  Usługodawca  nie  będzie  informował  o  planowanej  przerwie  w  funkcjonowaniu  Serwisu.  Usługodawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań , aby przerwy w świadczeniu Usług wynosiły nie więcej niż 120 godzin w miesiącu.
3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych w Serwisie treści bez uprzedniej kontroli przez Usługodawcę.
4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za dokładność i aktualność opublikowanych informacji, nie ponosi również odpowiedzialności za ich ewentualne wykorzystywanie przez Użytkowników dla określonych działań.
5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, w szczególności za konsekwencje podjętych przez Użytkownik a na ich podstawie decyzji. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki awarii Serwisu, a w szczególności za ewentualną utratę przechowywanych w nim danych.
6. Usługodawca zastrzega, że wszystkie wiadomości i materiały dostępne w Serwisie są objęte ochroną prawa autorskiego. Użytkownik ma prawo do korzystania z nich jedynie w zakresie dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania z materiałów i wiadomości umieszczonych w Serwisie wykraczające poza granice dozwolonego prawa jest zabronione.
7. Korzystając z Serwisu Użytkownik obowiązany jest postępować zgodnie z prawem, dobrymi obyczajami   oraz  zasadami współżycia  społecznego.  Na  wypadek  naruszenia  powyższych  zasad Użytkownik ponosi  całkowitą  odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę i krzywdę.
8.  Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa przy korzystaniu z Serwisu, w szczególności przepisów ustawy Prawo prasowe, przepisów kodeksu cywilnego oraz praw własności intelektualnej, w szczególności ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

REGULAMIN EMISJI REKLAM W SERWISIE INTERNETOWYM WPU24.PL

§1
DEFINICJE

Ilekroć  w  niniejszym  regulaminie  występują  poniższe  sformułowania,  należy  je  rozumieć  w  sposób zdefiniowany poniżej:
Regulamin – niniejszy „Regulamin emisji reklam...”; wydawany przez Agencję Informacyjną WPU24.pl Jarosław Kopeć z  siedzibą  w  Bartodziejach 53a, 07-215 Obryte zarejestrowaną w Sądzie Okręgowym w Ostrołęce, Wydział I Cywilny
Reklamodawca–   osoba prawna, osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zlecająca zamieszczenie reklamy lub dokonująca rezerwacji powierzchni reklamowej niezależnie od tego, czy działa w imieniu własnym, czy w imieniu lub na rzecz osób trzecich;
Reklama -  każdy  przekaz  zmierzający  do  powiadomienia  o  osobie,  towarze,  usługach  lub  ruchu społecznym,  mający  na  celu  zwiększenie  zbytu,  poszerzenia  klienteli,  otrzymania  głosów  lub społecznej akceptacji albo osiągnięcie innego efektu pożądanego przez Reklamodawcę;
Zlecenie –  zamówienie  emisji  Reklamy  złożone  na  zasadach określonych w Regulaminie;
Cennik  – obowiązująca modulatura i cennik Reklam;
Wymagania techniczne  – obowiązujące u Wydawcy wymagania techniczne, jakie powinny spełniać Reklamy przekazywane do emisji;
Terminarz – dokument określający terminy dostarczania Reklam

§2
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Emisja Reklam następuje na zasadach określonych w Regulaminie.
2. Podstawą  do  dokonania  emisji  Reklamy  jest  Zlecenie  złożone  przez Reklamodawcę.  Złożenie  Zlecenia  jest  równoznaczne  z  akceptacją  postanowień  niniejszego Regulaminu.
3. Odpowiedzialność  prawną  za  treść  przekazywanych  do  emisji  Reklam  ponosi Reklamodawca. Jeżeli w wyniku emisji Reklamy Wydawca poniósł jakąkolwiek szkodę związaną z  zaspokojeniem uzasadnionych roszczeń osób lub podmiotów,  których prawa zostały naruszone  emisją  Reklamy (w  tym  w  szczególności  roszczeń  z  tytuł  naruszenia autorskich  praw  majątkowych,  praw  pokrewnych,  prawa  własności  przemysłowej  lub  dóbr osobistych  osób  trzecich)  Reklamodawca  będzie  zobowiązany  naprawić  taką  szkodę  w  całości, włączając  w  to  zwrot  kosztów  postępowań  sądowych  lub  innych,  kosztów  zastępstwa procesowego  oraz  innych  uzasadnionych  wydatków  poniesionych  przez  Wydawcę  w  związku  z zaspokojeniem  roszczeń  osób  trzecich.  Dotyczy  to  także  przypadków,  w  których  stroną postępowania związanego z treścią lub formą Reklamy będzie redaktor naczelny Portalu lub inny pracownik Wydawcy.
4. Reklamodawca  składając  Zlecenie  oświadcza,  iż  przysługują  mu  prawa  na  dobrach niematerialnych  do  posługiwania  się  użytymi  w  zleconych  do  emisji  Reklamach informacjami,  danymi,  utworami,  wizerunkami,  znakami  towarowymi,  wzorami  zdobniczymi  lub innymi elementami stanowiącymi przedmiot jakiejkolwiek ochrony prawnej oraz iż treść Reklamy nie jest sprzeczna z prawem ani zasadami współżycia społecznego, nie narusza dóbr osobistych  osób  i  podmiotów  trzecich,  praw  osób  i  podmiotów  trzecich,  a  także  dobrych obyczajów.
5. Przekazana  do  emisji  Reklama  powinna  odróżniać  się  od  szaty  graficznej  Portalu. Reklama  nie  może  naśladować  wyglądu  Portalu  ani  jej  poszczególnych  elementów. Wydawca ma prawo zamieścić na Reklamie oznaczenie informujące o komercyjnym charakterze Reklamy oraz że nie stanowi on elementu Portalu.

§3
ZLECENIA

1.Emisja Reklam dokonywana jest na podstawie pisemnego (także e-mailowego) Zlecenia składanego przez Reklamodawcę.
2.Terminy dostarczania materiałów niezbędnych do emisji Reklamy określa Terminarz, z tym  zastrzeżeniem, że  Wydawca  zastrzega  sobie  prawo  zmiany  terminów  określonych  w Terminarzu z przyczyn technicznych.
3.Wydawca  zastrzega  sobie,  w  przypadku  wystąpienie  jednej  z  przesłanek  wymienionych  w niniejszym  ustępie,  prawo  do  odmowy  przyjęcia  Zlecenia,  wstrzymania  jego  wykonania  lub
odmowy dalszego wykonania w przypadku:
a) sprzeczności treści Reklamy z przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego lub linią programową Portalu,
b) gdy emisja Reklamy może negatywnie wpłynąć na charakter lub styl Portalu albo wizerunek lub renomę Wydawcy,
c)gdy  Reklama  narusza  prawa  osób  trzecich  lub  podmiotów  albo  jeżeli  istnieje uzasadniona obawa takiego naruszenia,
d) zgłoszenia  zastrzeżeń  do  Reklamy   przez  uprawniony  do  tego  organ,  w szczególności Stowarzyszenie Rady Reklamy lub Radę Etyki Mediów,
e) dostarczenia  materiałów  niezbędnych  do  emisji  Reklamy   po  terminie,  o  którym mowa w ust. 2,
f) złożenia Zlecenia z naruszeniem innych postanowień niniejszego Regulaminu.
4. Zlecenie na emisję Reklamy powinno zawierać:
a)nazwę Reklamodawcy, a w przypadku gdy Reklamodawca jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej imię i nazwisko Reklamodawcy
b)adres  siedziby  Reklamodawcy,  a    w  przypadku  gdy  Reklamodawca  jest  osobą  fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej miejsce zamieszkania Reklamodawcy
c)przedmiot zamówienia
d)format Reklamy
e)datę Zlecenia
f)dokładne i czytelne daty emisji

g)wartość Zlecenia netto przed rabatami
h)w przypadku płatności po emisji - zobowiązanie do zapłacenia należności za Reklamę w formie i terminie określonym na fakturze
i)w  przypadku  przedpłaty  –  zobowiązanie  do  zapłacenia  należności  za  Reklamę  w  formie  i terminie określonym na zleceniu lub fakturze PRO forma
j)oświadczenie, czy   Reklamodawca jest podatnikiem VAT oraz upoważnienie dla Wydawcy do wystawiania faktur bez podpisu osoby uprawnionej do otrzymania faktury

6. Integralną częścią Zlecenia jest treść Reklamy zgodna z Wymaganiami technicznymi.
Emisja  Reklamy  niezgodnych  z  Wymaganiami  technicznymi  następuje  wyłącznie  na wniosek i ryzyko Reklamodawcy, na podstawie odrębnego pisemnego oświadczenia.
7.Wydawca zastrzega sobie prawo do akceptacji Reklamy przed wykonaniem Zlecenia.
8. Zmiana oraz odwołanie Zlecenia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
9. Zmiana  treści  Zlecenia,  treści  Reklamy    może  nastąpić  nie  później  niż  na  10  dni roboczych  przed  planowaną  datą  emisji  Reklamy.  Reklamodawca  jest  zobowiązany wskazać na piśmie każdą z planowanych zmian, z dokładnym wskazaniem ich zakresu.
10. Wydawca wykonuje Zlecenie bez uwzględnienia zmian, o których mowa w ust. 11, jeżeli:
a)Reklamodawca uchybi terminom na ich zgłoszenie,

b)zakres  lub  rodzaj  zmian  budzi  uzasadnione  wątpliwości,  których  nie  da  się  rozstrzygnąć  w terminie określonym w ust. 10,
c)jeżeli ich wprowadzenie okaże się niemożliwe ze względów technicznych lub z powodu innych zobowiązań Wydawcy. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wywołane przez wykonanie Zlecenia bez zmian i zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia za jego wykonanie.
11.W przypadku, gdy Wydawca otrzyma oświadczenie o odwołaniu Zlecenia później niż na 10 dni robocze przed datą pierwszej emisji Reklamy, Reklamodawca zapłaci Wydawcy karę umowną w następującej wysokości:
a) w okresie między 10 a 6 dniem roboczym przed ustalonym terminem rozpoczęcia emisji 10% wartości brutto Zlecenia
b) w okresie między 6 a 3 dniem roboczym przed ustalonym terminem rozpoczęcia emisji 30% wartości brutto Zlecenia,
c) poniżej 3 dni roboczych przed ustalonym terminem emisji 50% wartości brutto Zlecenia,
d) zapłata  kary  umownej  nie  wyklucza  możliwości  dochodzenia  odszkodowania  w  wysokości przewyższającej zastrzeżoną karę umowną.

§4
PŁATNOŚCI

1.Ceny za emisję Reklam lub Insertu ustala się według Cennika obowiązującego w dniu otrzymania Zlecenia przez Wydawcę. Reklamy - Ogłoszenia Drobne w komponencie DJ Classifieds - zamieszczane są nieodpłatnie
2.Zapłata za emisję może być dokonana:
a) z  góry  -  przed  emisją,  na  podstawie  zlecenia  lub  faktury  pro  forma  wystawionej  przez Wydawcę;
b) z dołu - po emisji, na podstawie faktury wystawionej przez Wydawcę.
c) osoby  fizyczne  nieprowadzące  działalności  gospodarczej  są  obowiązane  do  regulowania zapłaty  zawsze  z  góry  przed  emisją  reklamy,  na  podstawie  zlecenia  lub  faktury  pro  forma
wystawionej przez Wydawcę.
3. Termin  zapłaty  wynagrodzenia  za  emisję  wynosi  14  dni  od  daty  wystawienia  faktury  przez Wydawcę. W razie opóźnienia w zapłacie Wydawca ma prawo żądać odsetek ustawowych za cały okres opóźnienia. Wydawca ma także prawo wstrzymać dalszą realizację Zlecenia (w przypadku emisji cyklicznych) lub odmówić przyjmowania nowego Zlecenia emisji Reklamy, do
czasu zapłaty zaległego wynagrodzenia wraz z odsetkami.
4. Wydawcy  przysługuje  prawo  uzależnienia  przyjęcia  Zlecenia  do  realizacji  od  dokonania  przez Reklamodawcę przedpłaty we wskazanym przez Wydawcę terminie. W przypadku nie dokonania przedpłaty w takim terminie, Wydawca ma prawo wstrzymać emisję Reklamy albo odstąpić od wykonania Zlecenia w całości lub w części.
5. W  przypadku  zawarcia  umowy  na  emisję  Reklamy,  Wydawca  ma  prawo  udzielić dodatkowych  rabatów,  niezależnie  od  rabatów  wynikających  z  Cennika,  zgodnie  z  polityką rabatową Wydawcy.

 
§5
WARUNKI TECHNICZNE

1. Wszystkie materiały, znaki graficzne przeznaczone do reprodukcji jak logo, rysunki, zdjęcia itp., dostarczone  przez  Reklamodawcę  powinny  spełniać  kryteria  określone  w  Wymaganiach
technicznych.
2. Reklamodawca  może  zlecić  Wydawcy  opracowanie  graficzne  Reklamy,  po wcześniejszym ustaleniu wysokości dopłaty z tego tytułu do wartości netto Zlecenia.
3. W  przypadku,  o  którym  mowa  w  ust.  2  prawa  autorskie  do  graficznego  opracowania  Reklamy będą  przysługiwały  Wydawcy  i  jakiekolwiek  wykorzystanie  tego  opracowania  wymaga  zgody Wydawcy.
4. Materiały nie mogą naruszać praw osób trzecich.

   

Lokalny portal informacyjny powiatu pułtuskiego. Funkcjonuje od maja 2015 roku.
Wydawca: Agencja Informacyjna WPU24.pl.
Portal zarejestrowany jako tytuł prasowy w Sądzie Okręgowym w Ostrołęce

Newsletter

Subskrybuj portal WPU24. Nie przegap tego co w regionie najważniejsze

Nie spamujemy!