Odrzucony III wariant obwodnicy!

Odrzucony III wariant obwodnicy!

Za kilka dni - 7 listopada - mieszkańców gmin, przez które przebiegać ma obwodnica Pułtuska czeka ostatnie, trzecie, spotkanie konsultacyjne. Na razie wiadomo, że projektanci uszczegółowili przebiegi wariantów oraz zmieniono odcinek końcowy przebiegu obwodnicy. Za nieekonomiczny uznano III wariant.Ale już teraz można poznać skorygowane wersje jej przebiegu, przygotowane w ramach Studium Techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z materiałami do uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach budowy.
Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe (umowa na wykonanie została podpisana rok temu, 6 listopada) jest opracowaniem wykonywanym w celu:wstępnego określenia zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia oraz ustalenia jego efektywności ekonomicznej,

 •  uściślenia przebiegu tras poszczególnych wariantów (na podstawie analizy wariantów i uzyskanych opinii) oraz ostatecznego ustalenia typów oraz podstawowych parametrów technicznych obiektów budowlanych,
 • dostarczenia informacji do podjęcia wstępnej decyzji inwestorskiej w sprawie celowości, zakresu i horyzontu czasowego realizacji zadania inwestycyjnego,
 • umożliwienia uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

  Po majowej II turze mieszkańcy zgłosili następujące wnioski:
 • Wariant 1 i 1A budowa przejazdu w ciągu drogi gminnej DG340401W – uwzględniono tylko dla Wariantu 1A, dla Wariantu  1 zmiana przebiegu drogi gminnej z podłączeniem do DW571,
 • Wariant 1A - kolizja ze schronem bojowym – skorygowano przebieg Wariantu 1A,
 • Wariant 2 – przesunięcie wariantu w kierunku granicy miasta – nie uwzględniono,
 • Wariant 2 – przeniesienie przepompowni – w obrębie węzła Jeżewo – przepompownia zostanie przeniesiona,
 • wszystkie warianty - budowa drogi serwisowej pomiędzy węzłem „Kacice”, a wjazdem na ul. Mickiewicza (jest zlokalizowanych dużo firm) – uwzględniono we wszystkich wariantach,
 • wszystkie warianty – wykonanie przejazdu z obiektem w ciągu ulicy Przemiarowskiej lub Świętokrzyskiej – nie uwzględniono – przejazd zapewniony przez drogi gminne i  DK57,
  Wnioski i postulaty o powrót Wariantu 3 do opracowania – wariant został odrzucony, jako nieekonomiczny.

Powrót na górę