Zamknij
REKLAMA

Referent-Inspektor

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Mazowiecki Oddział Regionalny w Warszawie poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: Referent-Inspektor w Mazowieckim Oddziale Regionalnym Biuro Wsparcia Inwestycyjnego Wydział ds. Wdrożeń 1 Stanowisko pracy ds. obsługi wniosków o przyznanie pomocy miejsce pracy: Pułtusk

Liczba poszukiwanych kandydatów /wymiar etatu: 1 osoba/w pełnym wymiarze czasu pracy- umowa o pracę na czas określony, obejmujący czas nieobecności zastępowanego pracownika

Oferujemy:
przejrzyste zasady wynagradzania
dodatkowe wynagrodzenie roczne
możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji
bogaty pakiet szkoleń
możliwość refundacji nauki języka i studiów podyplomowych
pakiet socjalny: dofinansowanie do wypoczynku, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach, dofinansowanie do działalności kulturalno-oświatowej
pracę w największej agencji płatniczej w Europie

Główne obowiązki:
- weryfikacja wniosków o przyznanie pomocy zgodnie z procedurami oraz przepisami obowiązującego prawa, w tym wprowadzanie danych do aplikacji i zatwierdzanie odpowiednich etapów weryfikacji wniosku,
- przygotowywanie projektów umów i aneksów do umów zawieranych z wnioskodawcami do ich parafowania,
- prowadzenie monitoringu, sprawozdawczości na potrzeby Centrali Agencji w tym monitorowanie terminów realizacji procedur i działań kontrolnych,
- rozpatrywanie informacji o nieprawidłowościach, przekazywanie informacji o stwierdzonych nieprawidłowościach do Biura Kontroli Wewnętrznej, a w razie potrzeby przygotowywanie zawiadomienia o podejrzeniu przestępstwa lub wykroczeniu do organów ściągania
- udzielanie informacji w zakresie działalności BWI, w tym przeprowadzanie szkoleń dla potencjalnych wnioskodawców.

Wymagania konieczne:
wykształcenie: średnie,
znajomość ustawy z dnia 9 V 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
znajomość problematyki Wspólnej Polityki Rolnej.

Wymagania pożądane:
biegła obsługa komputera (pakiet MS Office),
staranność, rzetelność, efektywność, skuteczność i dokładność w realizacji powierzonych zadań,
samodzielność, odporność na stres, dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole,
komunikatywność, wysoka kultura osobista.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:


1. Kwestionariusz dla kandydata wraz z oświadczeniem dotyczącym przetwarzania danych osobowych załączony do ogłoszenia
2. List motywacyjny
3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
Ww. oświadczenie musi być podpisane własnoręcznym podpisem kandydata.
Aplikacja kandydata do pracy zawierająca braki, wadliwą treść oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.


Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej.

Dokumenty należy składać w terminie do: 08 grudnia 2022 r. (decyduje data wpływu do ARiMR).

Listownie pod adresem:

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Mazowiecki Oddział Regionalny
Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa

z dopiskiem: Dokumenty dotyczące naboru nr ref ogłoszenia OR07/67/22

W wersji elektronicznej na adres:
[email protected]
z dopiskiem: Dokumenty dotyczące naboru: OR07/67/22


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Oferty niekompletne, niepodpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Dokumenty aplikacyjne zgromadzone w związku z pozyskiwaniem kandydatów na wolne stanowisko pracy w ARiMR, podlegają zniszczeniu niezwłocznie po zakończeniu tego procesu.
ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.

Dodatkowe informacje udzielane będą po numerem tel. (22) 536-59-79

tel. (22) 536-59-79
email. [email protected]

Zobacz całe ogłoszenie »

Ogłoszenie promowanePrzedłuż promocję tego ogłoszenia2022-11-26 12:55:15#1484

REKLAMA
REKLAMA