Zamknij

Wielka wyprzedaż w Ruszkowskim!

11:48, 15.06.2022 | .
Skomentuj Fot. pexels. lars-h-knudsen
REKLAMA

Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku ogłasza II przetarg ofertowy na sprzedaż wyposażenia (w tym pomocy dydaktycznych).

Tryb przetargu

Przetarg ofertowy.

Oferta pod rygorem nieważności , powinna być sporządzona w formie pisemnej musi zawierać następujące dane oferenta:

imię nazwisko lub nazwę firmy,

adres zamieszkania lub siedziby oferenta,

numer telefonu,

numer PESEL lub NIP oraz w przypadku firmy numer REGON,

datę sporządzenia oferty,

oferowaną cenę brutto (nie niższą jednak niż podana w ogłoszeniu),

oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem oferowanego przedmiotu i warunkami przetargu.

 

Termin , miejsce i tryb złożenia ofert:

Ofertę należy złożyć w zamkniętej, opieczętowanej kopercie w jednym egzemplarzu. Oferta powinna być zaadresowana na:

Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego, 06 – 100 Pułtusk, ul. Tysiąclecia 12 z dopiskiem:

„ Oferta na zakup elementu wyposażenia poz. nr…..”

Ofertę należy przesłać pod wskazany adres lub złożyć w Sekretariacie Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego.

Ostateczny termin składania ofert ustala się na dzień 30.06.2022r do godz. 12,00. (decyduje data wpływu do siedziby Sprzedającego).

Oferty złożone po wyznaczonej dacie nie będą rozpatrywane.

W przypadku złożenia równorzędnych ofert o najwyższej wartości komisja przetargowa przeprowadzi losowanie oferty.

 

Miejsce i termin przeprowadzenia postępowania przetargu:

Otwarcie ofert przez komisję przetargową nastąpi w dniu 30.06.2022r o godz. 14,00 w siedzibie Szkoły.

Miejsce i termin udostępnienia do obejrzenia przedmiotu. sprzedaży:

Wszystkie wystawione do sprzedaży przedmioty można oglądać w siedzibie Szkoły po uprzednim uzgodnieniu terminu Tel. 515 133 837.

Sprzedający nie udziela gwarancji na stan techniczny oferowanego sprzętu , ani nie odpowiada za wady ukryte.

 

Komisja przetargowa odrzuca ofertę jeżeli:

Została złożona po terminie, lub w niewłaściwym miejscu.

Nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt. II lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inne wątpliwości.

O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.

Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Inne informacje:

Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę na proponowany przedmiot przetargu.

Komisja przetargowa może zamknąć przetarg bez dokonania wyboru oferty.

Komisja przetargowa obowiązana jest powiadomić uczestników przetargu o jego wyniku na stronie Internetowej Szkoły.

Termin i miejsce sprzedaży przedmiotu z przetargu zostanie ustalony pomiędzy stronami nie później niż 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia przedmiotu na wskazane przez Sprzedającego konto bankowe.

Wydanie przedmiotu sprzedaży Nabywcy nastąpi niezwłocznie po wpłaceniu ceny nabycia.

Całkowite koszty związane z nabyciem przedmiotu sprzedaży ponosi w całości Kupujący.

FORMULARZ OFERTOWY

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

0%